შეავსე ფორმა
Logo
სანიტარული, ფიტოსანიტარული და ხარისხის სტანდარტების გავლენა CAREC-ის ქვეყნებსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ნაკადებზე
15 მაისი 2019

ანალიზის შედეგები ხელს შეუწყობს საქართველოსა და CAREC-ის ქვეყნებს შორის ვაჭრობაში იმ ცვლილებების შეფასებას, რომელიც მოსალოდნელია ევროკავშირის სურსათის უვნებლობის რეგულაციებისა და სტანდარტების დანერგვის შედეგად.

ნიადაგის დაცვის შესახებ კანონპროექტის რეგულირებსი ზეგავლენის შეფასება
08 მაისი 2019

კვლევის მიზანია, შეაფასოს კანონპროექტის შესაძლო გავლენა ნიადაგის დეგრადაციის პროცესებზე საქართველოში.

ქარსაფარი ზოლების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
06 მაისი 2019

ქარსაფარ ზოლებს დადებითი ზეგავლენა აქვს მდგრადი განვითარების ეკონომიკური, სოციალური და გარემოს დაცვის მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ ქარსაფარი ზოლების დადებითი ზეგავლენა აღიარებულია დაინტერესებული მხარეების მიერ, საქართველოს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამო, ქარსაფარი ზოლების უმეტესობა დღეს განადგურებულია და საჭიროებს რეაბილიტაცია.

საქართველოს რძის ბაზრის სისტემის ანალიზი და კლასიფიცირება
04 მარტი 2019

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითმა გუნდმა საქართველოს რძის ბაზრის სისტემის ანალიზსა და კლასიფიცირებაზე იმუშავა.

ტრენინგის შეფასების ფორმების, კოოპერატივების რეგისტრაციის ფორმებისა და პრედა პოსტ- ტესტების შეფასების ანგარიში
03 დეკემბერი 2018

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის გავითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა ENPARD საქართველოში 2013 წლის მარტში დაიწყო. მისი მთავარი მიზანია სოფლად სიღარიბის შემცირება. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი 102 მილიონ ევროს შეადგენს.

შეავსე ფორმა