შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 20.02.2023 დასრულების თარიღი: 31.01.2024

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა, UNDP-თან პარტნიორობით, დაიწყო მუშაობა ახალ პროექტზე, სახელწოდებით "საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება". პროექტის ამოცანაა, ძირითადი ინსტრუმენტების, ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების მიწოდებით დაეხმაროს საქართველოს მთავრობას საქართველოს SME სექტორისთვის შემუშავებული პოლიტიკის ზეგავლენის ეფექტიანად შეფასებაში.

მცირე და საშუალო საწარმოები (SME) მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პროცესში როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში, რადგან ძირითადი დამსაქმებლები და მწარმოებლები არიან. შედეგად, მიზნობრივი საკანონმდებლო ბაზის და ეფექტური შეფასების ინსტრუმენტების არსებობა უაღრესად მნიშვნელოვანია ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავების პროცესში.

RIA SME ტესტირების მეთოდოლოგია საყოველთაოდ აღიარებული მექანიზმია, ამიტომ მისი დანერგვით პროექტი მიზნად ისახავს გააძლიეროს დარგობრივი სამინისტროების RIA-ის ჩატარების კომპეტენცია. პროექტი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს მცირე და საშუალო ბიზნესზე ზემოქმედების შეფასებაზე. პროექტის ფარგლებში შემუშავდება საქართველოს ადგილობრივ კონტექსტზე მორგებული რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგია, ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელო და რეალური მაგალითების ამსახველი პრაქტიკული ინსტრუმენტების დოკუმენტი საჯარო მოხელეთათვის.

პროექტის კიდევ ერთი ამოცანაა საჯარო მოხელეთა კომპეტენციის გაძლიერება აღნიშნული მეთოდოლოგიისა და ინსტრუმენტების გამოყენების მიმართულებით, რათა მომავალში მათ დამოუკიდებლად შეძლონ ამ მეთოდოლოგიის გამოყენება.

შეავსე ფორმა