შეავსე ფორმა
Logo
არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიისა და მულტიპლიკატორების შემუშავება
10 თებერვალი 2020

პროექტის მიზანია მულტიპლიკატორების შემუშავება, რომელთა გამოყენებითაც შეფასდება, რა არაპირდაპირ გავლენას ახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე სამუშაო ადგილების შექმნა, ინვესტიციები და გაზრდილი შემოსავლები.

გლობალურ და რეგიონულ ღირებულებათა ჯაჭვებში CAREC-ის ქვეყნების მონაწილეობის შეფასება
15 ნოემბერი 2019

ეს არის პირველი ნაშრომი, რომელიც ქმნის გლობალურ და რეგიონულ ღირებულებათა ჯაჭვებში საქართველოსა და CAREC-ის რეგიონის სხვა ქვეყნების მონაწილეობის სრულყოფილ რუკას Eora-ს მულტირეგიონული დანახარჯებისა და გამოშვების (MRIO) მოდელის გამოყენებით.

ტრენინგი მაკროეკონომიკურ პროგნოზირებასა და ეკონომიკურ მონიტორინგში პოლიტიკის მიზნებისათვის
04 ნოემბერი 2019

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდმა ტაჯიკეთის ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის სამინისტროს (MoEDT) წარმომადგენლებს ჩაუტარა ტრენინგი მაკროეკონომიკურ პროგნოზირებასა და დამოუკიდებელი პოლიტიკის კვლევის ინსტრუმენტებზე.

სოციალური გარიყულობის შემაჯამებელი მიმოხილვა და პორტფელის ანალიზი
01 ნოემბერი 2019

პროექტის მიზანი დაუცველი სოციალური ჯგუფების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით ახალი თანამშრომლობის პროგრამის შემუშავებისათვის გამოსადეგი ფუნდამენტის ჩამოყალიბებაა.

საქართველოს ჩრდილოვანი ეკონომიკის ანალიზი
27 მაისი 2019

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა Ernst & Young-ის პოლონეთის წარმომადგენლობასთან ერთად ჩაატარა საქართველოს ჩრდილოვანი ეკონომიკის ანალიზი.

შეავსე ფორმა