შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

კვლევა სამხრეთ კავკასიაში ვაჭრობის ხელშეწყობაზე
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 15.02.2017 დასრულების თარიღი: 29.06.2018

სამხრეთ კავკასიაში ვაჭრობის კვლევამ უნდა გამოავლინოს მიმართულებები, რომლებიც ფოკუსირდება სამ თემატურ კომპონენტზე: 1) ვაჭრობა, ექსპორტი, ინვესტიციები და კერძო სექტორის განვითარების ზომები, 2) საზღვრების მართვა, 3) ახალი განვითარება რეგიონულ ინტეგრაციაში.

UNDP, შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მხარდაჭერით, იწყებს სამხრეთ კავკასიაში ვაჭრობის ხელშეწყობის პროექტს. ეს პროექტი განასახიერებს 2-ფაზიან მოდულურ მიდგომას, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს სამ თემატურ კომპონენტზე: 1) ვაჭრობა, ექსპორტი, ინვესტიციები და კერძო სექტორის განვითარების ზომები, 2) საზღვრების მართვა, 3) ახალი განვითარება რეგიონულ ინტეგრაციაში.

UNDP-ის დაკვეთით, ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა უნდა ჩაატაროს სამხრეთ კავკასიაში ვაჭრობის კვლევა, რომელიც იქნება ამ სამ კომპონენტში შემავალი საკითხების მიმოხილვა და გამოავლენს კონკრეტულ სფეროებს, რომელთაც სჭირდება მეტი მხარდაჭერა. ეს მიმოხილვა იქნება განყენებული პუბლიკაცია, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება კარგად ჩამოყალიბებული კონცეპტუალური ანალიზი და რეგიონში ამ საკითხებზე არსებული ვითარების მიმოხილვა. ეს ანგარიში საფუძვლად დაედება მე-2 ფაზასაც, რომლის დროსაც მომზადდება რეგიონული პროექტის დოკუმენტი, რომელიც გამოყენებულ იქნება როგორც ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, რომელიც ხელს უწყობს კონკრეტული აქტივობებისა და ინიციატივების გატარებას ამ სფეროებში. აღნიშნულ დოკუმენტში ყურადღება გამახვილდება შემდეგზე:

  • რეგიონში კერძო სექტორთან თანამშრომლობა და განვითარების ხელშეწყობა;
  • როგორ შეიძლება ისარგებლოს რეგიონმა საქართველოს ევროკავშირთან გაფორმებული DCFTA-ითა და სომხეთის მიერ ევრაზიის კავშირთან გაფორმებული შეთანმებით;
  • ადამიანებზე ორიენტირებული მიდგომები ვაჭრობისადმი, რომელიც აანალიზებს სოციალურ და გარემოსდაცივით (ისევე, როგორც ეკონომიკურ) განზომილებებს მდგრადი განვითარების მიზნების ლოგიკასთან თანხმობაში.
შეავსე ფორმა