შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: თვითაღსრულებადი მოლოდინები მოქმედებაში? – Q2 2016
15 ივნისი 2016

ბიზნესის განწყობის ინდექსი საქართველოში [-100; +100] სკალაზე 2016 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 12 პროცენტული ერთეულით გაუმჯობესდა.

საქართველოს კერძო სექტორის ბიზნესის მოლოდინების ინდექსი გაუმჯობესდა 12 ერთეულით და 50 ინდექსის ერთეულს მიუახლოვდა.

ბიზნესის ქმედითუნარიანობა გასული სამი თვის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა (-0,7 დან 22.5 მდე).

ქართული ლარის სტაბილიზაციამ, გარე პირობების გაუმჯობესებამ და სხვ. რა თქმა უნდა, წვლილი შეიტანეს ბიზნესის ნდობის ინდექსის  გაუმჯობესებაში. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ მიდინარე ქმედითუნარიანობის გამყარება ნაწილობრივ მაინც გამომდინარეობს თვითაღსრულებადი მოლოდინებისაგან.

შეავსე ფორმა