შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: 2014 წლის მე-3 კვარტლის ანგარიში
04 აგვისტო 2014

ბიზნესის ნდობის ინდექსი გაიზარდა და [-100; 100] ქულიან ინტერვალზე 40,4‐ს მიაღწია. განმარტებისთვის, როდესაც BCI=100, გვიჩვენებს, რომ ყველა გამოკითხულ ბიზნესს აქვს დადებითი განწყობა. 0 აღნიშნავს, რომ დადებითად და უარყოფითად განწყობილი ბიზნესების რაოდენობა თანაბარია, ანუ ფირმების ცნობით საერთო ბიზნეს გარემოში ცვლილებები არ მომხდარა და -100  აღნიშნავს, რომ ყველა გამოკითხული კომპანია უარყოფითად აფასებს სხვადასხვა ბიზნეს ფაქტორს. აქედან გამომდინარე, მიმდინარე დადებითი ინდექსი აღნიშნავს, რომ 40 პროცენტული პუნქტით მეტი ფირმაა დადებითად განწყობილი, ვიდრე  უარყოფითად ან ნეიტრალურად.

ზაფხული შეიძლება ერთდოულად იყოს აქტიური ან პასიური სეზონი ბიზნეს სექტორიდან გამომდინარე. ტურიზმისა და რეკრეაციული სექტორის აქტივობები მკვეთრად იზარდა და ყველაზე მაღალ ზღვრულ ზრდას აჩვენებს რესტორნებისა და სასტუმროების დახმარებით. მრეწველობის სექტორში წინა პერიოდის გლუვი ზრდის შემდეგ ნდობის ინდექსი განხილულ სექტორებს შორის ყველზე დაბალა ეცემა. ეს ვარდნა განაპირობა მძიმე მრეწველობის და ისეთი მწარმოებლების მიმართ განხორციელებულმა შეკვეთების შემცირებამ, რომლებიც შუალედურ საქონელს ზაფხულში დაბალი ბრუნვის მქონე სექტორებისთვის აწარმოებენ , მაგ. ჯანდაცვა.

შეავსე ფორმა