შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მარტი 2022 | აგრო მიმოხილვა
28 მარტი 2022

2021 წლის 17 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. ბიუჯეტით დამტკიცებული 19.2 მლრდ. ლარიდან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (MEPA) 593.1 მლნ.ლარს (მთლიანი ბიუჯეტის 3.1%-ს) მიიღებს. სამინისტრო, მისთვის გამოყოფილი თანხიდან 14.5 მლნ. ლარს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამაზე (MEPA-ს მთლიანი ბიუჯეტის 2.4%) დახარჯავს, 507.7 მლნ. ლარს (სამინისტროს მთლიანი ბიუჯეტის 85.6%) – სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, დაახლოებით 85.4 მლნ. ლარს (12.0%) კი – გარემოს დაცვაზე.

2021 წელთან შედარებით, სოფლის მეურნეობის განვითარების ბიუჯეტი დაახლოებით 5.6%-ით შემცირდება. მთლიანი ბიუჯეტის შემცირების მიუხედავად, დამატებით სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებს სურსათის ეროვნული სააგენტო (NFA) და მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო (ე.წ. მიწის სააგენტო), მათი ბიუჯეტები გაიზრდება, შესაბამისად, 103.5%-ით და 47.4%-ით. მცირედით, 1.5%-ით გაიზრდება საქართველოს მელიორაციის ბიუჯეტიც. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დამატებით ხარჯებს გამოყოფს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთობლივ პროგრამაზეც (43.8%-ით მეტს, ვიდრე 2021 წელს), ხოლო ღვინის ეროვნული სააგენტოს (NWA) და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის (SRCA) ბიუჯეტები მცირდება, შესაბამისად, 44.5%-ით და 8.1%-ით. სოფლის განვითარების სააგენტოს (RDA) დაფინანსება კი წინა წელთან შედარებით 6.8%-ით შემცირდება.

მიუხედავად იმისა, რომ სახსრების გადანაწილება ოდნავ შეიცვალა, წინა წლების მსგავსად, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (MEPA) ბიუჯეტის უდიდესი წილი სოფლის განვითარების სააგენტოზე (RDA) (51.5%), საქართველოს მელიორაციასა (GA) (18.1%) და ღვინის ეროვნულ სააგენტოზე (NWA) (16.7%) დაიხარჯება. სოფლის განვითარების სააგენტო (RDA) გააგრძელებს 20-მდე პროგრამის დაფინანსებას, რომელთა შორის იქნება „შეღავათიანი აგროკრედიტი“, ყველაზე მაღალი ბიუჯეტით – 121 მლნ. ლარი (მთლიანი ბიუჯეტის 46%). 40 მლნ. (15%) დაიხარჯება პროგრამაზე „სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის თანადაფინანსების“, 27 მლნ. (10%) კი – პროგრამაზე „დანერგე მომავალი“.

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი განსაზღვრავს სოფლის მეურნეობის განვითარების პრიორიტეტებსაც, ესენია:

  • ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა და ადგილობრივი წარმოების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება;
  • ფერმერებისა და სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებისთვის ფინანსურ რესურსებზე წვდომის გაუმჯობესება;
  • მიწის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა სახელმწიფო მიწების პრივატიზებისა და მიწის სისტემატური რეგისტრაციის გზით.

შეავსე ფორმა