ფონდში დაგროვილი კაპიტალი თქვენს ანგარიშზე დაგროვილი მთლიანი კაპიტალი შედგება საპენსიო ფონდში გაკეთებული ჯამური შენატანისგან და მათი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე ინვესტირების შედეგად მიღებული რეალური ამონაგებისგან (პორტფელის 50%-ს წარმოადგენს სამთავრობო ობლიგაციები, ხოლო 50%-ს საერთაშორისო აქციები). ყოველი პერიოდის დასაწყისში კაპიტალს აკლდება აქტივების მართვის მოსაკრებელი (აკუმულირებული აქტივების 0.5%). აქტივების ორ კატეგორიაზე ამონაგების შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი ნიშნულები: მსოფლიო სამთავრობო ობლიგაციების ინდექსი (WGBI) და MSCI მსოფლიო იდექსი.

0 ლარი


დარიცხული პროცენტი
ჯამური შენატანი